Játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató

ALDI Karrier - Hány fesztiválon vettünk részt nyáron?

 

I. Játékszabályzat

 1. A játék és annak szervezője

1.1      Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhelye: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2., a továbbiakban: „Szervező” vagy „mi”) nyereményjátékot hirdet „Hány fesztiválon vettünk részt nyáron?” megnevezéssel a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) részletesen leírt feltételek szerint (a továbbiakban: „Játék”). A Játék lebonyolítását a Tricky Communications Kft. (székhely: 1111 Budapest, Bercsényi u. 12., Cg. 01-09-986422 a továbbiakban „Lebonyolító”) végzi.

1.2.     A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.3.    A Szervező fenntartja a jogot a Játék visszavonására, valamint a Játékszabályzat és az Adatkezelési tájékoztató egyoldalú megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

1.4.     A Játékot Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Játékszabályzatban megjelölt adatkezelő számára adják meg az adatokat.

2. A Játékban részt vevő személyek

2.1.     A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, nyilvános Facebook profillal rendelkező természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és a Játék időtartamán belül az ALDI Karrier játékposzt alatti kommentszekcióban írja meg a helyes választ.

A Játékban a Szervező, és a Lebonyolító, ezek kapcsolat vállalkozásai, valamint a velük megbízási, vállalkozási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló partnerek munkavállalói, vezető tisztségviselői, tulajdonosai, valaminz ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte az I. pont szerinti Játékszabályzatot, azt feltétel nélkül elfogadja, továbbá megismerte, tudomásul vette a II. pont szerinti adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben a Játékos az I. pont szerinti Játékszabályzatot, a II. pont szerinti adatkezelési tájékoztatót vagy ezek bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

3. A játék időtartama, a sorsolás, a Nyeremények

3.1.     A Játék időtartama:

A játék 2022.11.30. 08:41 órától – 2022.12.07. 23:59 óráig tart. A Szervező a Játék időtartamának hosszabbításának jogát fenntartja, amiről a Játékos a Szervező oldalán értesül.

3.2.     Sorsolás:

A Szervező a 3.3. pontban meghatározott Nyereményeket sorsolja azon, a 2. pontban foglalt feltételeknek megfelelő Játékosok között, akik a Játék 3.1. pontban meghatározott időtartamában az ALDI Karrier játékposzt alatti kommentszekcióban írják meg a helyes választ.

A nyeremények sorsolását a Szervezők számítógépes algoritmus segítségével véletlenszerűen végzik. Nyereményjátékban a Szervezők 5 db nyertest sorsolnak ki a Felhasználók közül. A nyertesnek először kisorsolt Felhasználó jogosult a nyereményt átvenni, amennyiben a kiküldött e-mailre 72 órán belül visszajelez a Szervezőknek és elküldi a kért adatokat a hitelesítéshez. Ha a nyertes az eredményhirdetéstől számított 72 órán belül nem jelentkezik, a nyereményének jogát elveszti, és a nyereményének a joga a pótnyertesre száll át.

A Sorsolás időpontja:

2022.12.08.

A fent megjelölt sorsolási időpontban, 5 db nyertes kerül kisorsolásra a Játékban részt vett, a helyes választ beküldő Játékosok között (a továbbiakban: „Nyertes"). A sorsolás során pótnyertes nem kerül kisorsolásra. A sorsolást a Tricky Communcations Kft. végzi. A sorsolás technikája a következő: A Tricky Communications Kft. a socialwinner.besocial.hu  weboldal segítségével sorsolja ki az 5 db nyertest a helyes kommentelők között. A weboldal személyes adatokat nem gyűjt, és nem rögzít, illetve nem tárol. A weboldal adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://socialwinner.besocial.hu/Adatvedelmi_tajekoztato.pdf

3.3.     Nyeremények:

A játék felhívásra válaszolók között az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

5 db ALDI Karrier hátizsák

A Nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható, felhasználása kizárólag - amennyiben van - az abban foglalt feltételek szerint lehetséges.

4. A Nyereményre való jogosultság feltételei

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

  • nem töltötte be a 18. életévét;
  • 18 év feletti, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen Játékos törvényes képviselője a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésben, ill. a Nyeremény átvételében nem működik közre;
  • ha a Nyeremény átvételével kapcsolatos megkeresésre 3 munkanapon belül nem válaszol;
  • ha nem lehet felvenni vele Facebook oldal privát üzenet formájában a kapcsolatot;
  • ha úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett feltételekkel nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
  • bizonyíthatóan több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • bizonyíthatóan a Játék menetét/eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálta;
  • a Játék szellemével ellentétesen vett részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeit megtévesztő magatartással megnövelje, ezzel egyúttal megfosszák a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost;
  • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

 • A Nyertessel a Lebonyolító (Tricky Communications Kft.) üzenet formájában veszi fel a kapcsolatot.

A nyertes Facebook profilnevének a Játék közösségi oldalán történő elérhetővé tételének a nyilvánosság tájékoztatása mellett az is a célja, hogy ha a nyertes valamilyen technikai akadály miatt nem kapta meg az értesítést a nyertességről, akkor a weboldalon tud tájékozódni, hogy nyert-e.

  • A Nyertes vállalja, hogy a Facebook üzenet formájában történt értesítés után 3 munkanapon belül az ALDI Magyarország Instagram vagy Facebook oldalára küldött privát üzenetben, vagy az socialmediasymbolaldipunkthu e-mail címen adategyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot a Lebonyolítóval.
  • A Nyertes minden levélváltás után 3 munkanapon belül köteles érdemben a fenti Instagram vagy Facebook oldalra vagy e-mailcímére írt üzenet formájában reagálni a Szervező, illetve a Lebonyolító üzenetére. Amennyiben ez nem történik meg, a Nyertes elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére.
  • Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes nem teljesíti a Játékszabályzatban foglalt feltételeket, a Nyereményre való jogosultságát a kapcsolat-felvételre megadott határidő eredménytelen elteltét követően elveszti, erről a Szervező vagy a Lebonyolító Instagram privát üzenet formájában értesíti a Nyertest. A Nyereményre való jogosultság megállapítása, valamint a Nyeremény átadása körében, a Nyertes személyének kétséget kizáró megállapításához, illetve ellenőrzéséhez a Szervező és a Lebonyolító kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

6. A Nyeremény átvétele

6.1.     Nyertes a Nyereményt a Szervezőtől a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett ALDI- üzletben, nyitvatartási időben veheti át személyazonosságának igazolásával, amelyet fényképes igazolvánnyal tehet meg.

6.2.     A Játékosok kötelesek az e Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelve együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele emiatt meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6.3.     Amennyiben a nyertes Felhasználó a nyereményről való értesítés után legkésőbb 72 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel, a nyertes Felhasználó elveszti jogát a nyeremény átvételére. Az a nyertes Felhasználó, aki a fenti határidőben nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel, jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről. Ekkor nyereményének joga a kisorsolt pótnyertesre száll át. A pótnyertes csak akkor kerül kiértesítésre és kihirdetésre, ha az első nyertes nem jelentkezik a megadott határidőn belül.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét különösen a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, a Játékos internet-hozzáférésének bármely műszaki vagy egyéb okból felmerült, tartós vagy átmeneti jellegű hibájából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítés Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, illetve egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

II. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelési tájékoztató

A Játék szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban a Szervező adatkezelőként a 2016/679 (EU) Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerinti személyes adatnak minősülő információkat kezel.

 

Adatkezelő:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2., www.aldi.hu, +36 23 533 500, email: adatvedelem@aldi.hu.)

A kezelt személyes adatok köre:

 

A Játékosok vonatkozásában a Szervező az alábbi személyes adatokat kezeli:

  • Facebook profilnév és ID,
  • a Játékkal kapcsolatban a játékos cselekményei és azok az információk, amelyeket a Játékos a posztban közzétesz, beleértve a játékosok részéről esetlegesen rendelkezésre bocsátott egyéb adatok

A Szervező a Nyertesek vonatkozásában a fentieken túl a nyeremény átadásával és az annak adójogi elszámolásához szükséges

  • vezetéknevet, keresztnevet és
  • születési időt (annak ellenőrzése érdekében, hogy a Játékos a 18. életévét betöltötte-e) is kezeli az ehhez szükséges mértékben.

A Szervező a Nyertes Facebook profilnevét, és Nyereményét a nyilvánosságnak a Játék lebonyolításáról való tájékoztatása érdekében közzé teheti az ALDI, ill. a Játék közösségi oldalán.

Az adatkezelés célja:

 

A személyes adatok kezelésének célja a Játék szervezése, a menetének dokumentálása, ennek részeként a játékosokkal történő kommunikáció, a nyertesek azonosítása, valamint a nyeremények átadása és a Nyeremény adójogi elszámolása.

Az adatkezelés jogalapja:

 

A Játékban való részvétellel, a nyeremények átadásával kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti Játékban való részvételre irányuló szerződés megkötése és teljesítése, amelyben a játékos az egyik fél.

A nyereménnyel kapcsolatos számviteli és adójogi elszámoláshoz szükséges adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó azon adójogi és számviteli kötelezettségek teljesítése, amelynek érdekében az adatokat a Szervező az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § (1) bekezdése és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Sztv.”) 169. § szakasza alapján köteles megőrizni.

A személyes adatok címzettjei:

 

A Lebonyolítóként eljáró Tricky Communications Kft.  (1111 Budapest, Bercsényi u. 12., Cg. 01-09-986422; honlap: [https://www.trickycomm.hu/]; [info@trickycomm.hu]) mint adatfeldolgozó

A Lebonyolító, mint adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

A Nyeremény sorsolását követően, a Nyertes értesítése körében a [Tricky Communications Kft.] mint Lebonyolító a Játékosok alábbi személyes adatait dolgozza fel:

●             Facebook profilnév és ID

A Nyertes vonatkozásában, valamint a Nyeremények kiállítása és átadása körében Lebonyolító a Szervező megbízásából a Nyertesektől beszerzi a Nyeremény átadása, valamint a nyereményjáték adóügyi elszámolása érdekében a Nyertes következő személyes adatait:

●             Vezetéknév, keresztnév,

●             Születési idő.

Nyertes esetén az adójogi elszámolás esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az adatkezelés időtartama:

 

A nyertes tekintetében: az adatokat a Szervező az Sztv. 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, így az adatokat a Szervező a Játékot követően 8 év múlva törli. Az adatok a nyeremények kiadásával kapcsolatos könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

A Nyeremények kiállítása, átadása és bizonylatolása érdekében történt adatátadást követően a Lebonyolító valamennyi Játékosoknak a Játékkal kapcsolatban kezelt személyes adatát törli.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

 

A Játékosok és Nyertesek által megadott adatok tekintetében a Szervező marketing-, valamint pénzügyi és ügyviteli osztályának illetékes munkatársai, továbbá a Lebonyolító illetékes munkatársai.

Az adatkezelő az adatok biztonsága érdekében a következő technikai és szervezési intézkedéseket teszi meg és eljárási szabályokat alakítja ki:

A Szervező a kezelt személyes adatok védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával gondoskodik a véletlen vagy jogtalan adatmegsemmisítés, elvesztés, illetve a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy továbbítás megakadályozásáról.

E körben a Szervező gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz csak a Játék lebonyolítására kijelölt munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges mértékben kapjanak hozzáférést. A Játékkal kapcsolatban megadott személyes adatok megismerésére csak a Játék lebonyolításában részt vevő személyek jogosultak.

A Szervező gondoskodik továbbá a személyes adatok biztonságos tárolásáról, és a tárolási idő leteltét követő, visszaállíthatatlan megsemmisítéséről.

A Szervező biztosítja. hogy a weboldalhoz és az azon keresztül tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. Ennek során a tevékenységek logolásra kerülnek.

 

2. Tájékoztatás az adatvédelmi jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:

A személyes adatokhoz való hozzáférés

A Játékosok a Szervező fenti elérhetőségein bármikor tájékoztatást kérhetnek arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy információt kapnak az alábbiakról:

 1. az adatkezelés célja,
 2. az érintett személyes adat(ok) kategóriái,
 3. azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatot közölték, vagy közölni fogják (különösen a harmadik országbeli címzettek részére történő adattovábbítás és ennek garanciái),
 4. a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam meghatározásának szempontjai,
 5. a személyes adat helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való jog, valamint a személyes adat kezelése elleni tiltakozás joga,
 6. panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,
 7. az adat forrása, ha azt nem közvetlenül a Játékosok adták meg,
 8. automatizált döntéshozatal (profilalkotás), amennyiben erre sor került.

A Játékosok jogosultak a Szervező által kezelt személyes adatokról másolatot kérni, kivéve, amennyiben ez mások jogait hátrányosan érintené. Az első példányon túli további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj számítható fel. A tájékoztatáshoz való jog biztosításához szükségessé válhat a személyazonosság igazolása.

Adathelyesbítés

Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező által kezelt személyes adatai pontatlanok, vagy hiányosak, úgy a kérésére a Szervező a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve azokat kiegészíti.

Törlés

A GDPR 17. cikkében foglalt egyes esetekben, így például, ha a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Szervező gyűjtötte, a Játékos kérheti a személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül való törlését. A Szervező ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat törli, kivéve, ha a személyes adatok további kezelése a személyes adatok kezelését előíró, a szervezőre, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

Az adatkezelés korlátozása

A GDPR 18. cikke alapján, amennyiben a Játékos vitatja a Szervező által kezelt személyes adatok pontosságát, az adatkezelést jogellenesnek véli, de adattörlést nem kér, vagy a Szervező által kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, kérheti az adatkezelés korlátozását. Ez esetben a korlátozás alá tartozó adatok csak a Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése céljából kezelhetőek.

Adathordozhatóság

A Játékos jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra kerülnek a Játékos által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek technológiai feltételei fennállnak.

A Játékosok jogainak biztosítására vonatkozó intézkedések

Amennyiben a Játékos a fenti igények tárgyában kéréssel fordul a Szervezőhöz úgy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül megteszi a szükséges intézkedéseket, és legkésőbb az igény kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja őt a megtett intézkedésekről, vagy arról, hogy az igény mely okból nem volt teljesíthető.

Előfordulhat, hogy az igény összetettsége vagy a kérelmek száma miatt a határidő meghosszabbítása válik szükségessé, mely esetben a határidő legfeljebb további két hónappal meghosszabbítható.

Ha a Játékos igényét elektronikus úton nyújtotta be az Szervezőhöz, úgy a válaszadás is elektronikus úton történik, kivéve, amennyiben erre vonatkozóan a Játékban résztvevő Játékos másképpen rendelkezett.

Jogorvoslati jog

Ha megítélése szerint a személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az Adatkezelőnél az adatvedelem@aldi.hu e-mail, vagy a 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. postai címen.

Jogainak megsértése esetén Ön a jogszabályban meghatározott feltételekkel:

  • az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulhat

(listájuk: ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm, Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., email cím: ugyfelszolgalatsymbolnaihpunkthu, honlap: www.naih.hu; tel. +36 (1) 391-1400), valamint bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható).

A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 12- 22., 77-79. és 82. cikkei).

Biatorbágy, 2022.11.30.

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.