Adatkezelési tájékoztató - Családi nap előzetes igényfelméréshez

 

1. Általános információk

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.(székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.; e-mail cím: adatvedelem@aldi.hu; „Társaság„ALDI”) főtevékenységként élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelmi tevékenységet végez országos lefedettségű üzlethálózattal.

2023. május 1. napján a Társaság munkavállalói („Munkavállaló(k)” „Érintett(ek)”) és a munkavállalók családtagjai számára családi napot szervez, melynek megtartására a 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. cím alatti logisztikai központban kerül sor. („Családi Nap”)

A Társaság a Családi Nap megszervezése és az előzetes kapacitás felmérés érdekében online kérdőív kitöltését kéri a munkavállalóitól. („Kérdőív”) Erre a társaságnak a programok megszervezéséhez szükséges előzetes igényfelmérés érdekében van szüksége, ugyanakkor a Kérdőív kitöltése önkéntes.

A fenti Kérdőív kitöltésével kapcsolatban a Társaság a munkavállalókra, mint Érintettekre vonatkozó, az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”)4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel.

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) ezen személyes adatok kezeléséről, valamint az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

Jelen Tájékoztató nem érinti a Társaság egyéb adatkezelési tájékoztatóiban foglaltakat, az ebben írtakat pedig a Társaság egyéb szabályzataival és utasításaival összhangban kell értelmezni.

2. A tájékoztató megismerése, elérhetősége és módosítása

Jelen Tájékoztató a Kérdőív kitöltését megelőzően, a Microsoft Forms felületen közzétett linken ismerhető meg, vagy bármikor elkérhető a HR osztálytól.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal egyoldalú mérlegelése alapján bármikor, a hatályos jogszabályokkal összhangban módosítsa vagy visszavonja. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, újonnan feltárt biztonsági kockázat, vagy Érintetti visszajelzés miatt szükség van.

A Tájékoztató módosításáról a Társaság online formában tájékoztatja az Érintetteket a Tájékoztató hatályos szövegének egyidejű elérhetővé tétele mellett.

3. A kezelt adatok köre és az adatkezelési célok

A Kérdőívvel kapcsolatban a Társaság a GDPR 4. cikk 1. pontja szerinti személyes adatnak minősülő információkat kezel.

Adatkezelő:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2., http://www.aldi.hu , +36 23 533 500, email: adatvedelemsymbolaldipunkthu)

A kezelt személyes adatok köre:

 

A Munkavállalók vonatkozásában a Társaság az alábbi személyes adatokat kezeli:

  • Részvételi szándék
  • Munkavállaló neve
  • Munkavállaló területének megnevezése
  • A Munkavállaló által megadott szám, amely a vele együtt a családi napra érkezők számát adja meg.

Az adatkezelés célja:

 

Az adatkezelés célja, hogy a Társaság a Családi Nap megszervezése során előzetesen fel tudja mérni kapacitásait, illetőleg a Családi Napon megfelelő programokat tudjon megszervezni.

Az adatkezelés jogalapja:

 

A Kérdőív kitöltésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, a Munkavállalónak a Kérdőív kitöltéséhez való önkéntes hozzájárulása, melyet a Microsoft Forms felületen történő Kérdőív kitöltésével ad meg. A hozzájárulás kifejezésének módja tehát a Kérdőív önkéntes kitöltése.

A hozzájárulás önkéntes és az Érintettnek az adatvedelemsymbolaldipunkthu e-mail címre küldött ezirányú nyilatkozatával bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadásának hiánya vagy annak visszavonása az Érintettre nézve nem jár hátránnyal.

A személyes adatok címzettjei:

 

Adatfeldolgozóként a Kérdőív kitöltését lehetővé tevő Microsoft Forms felületet üzemeltető Microsoft, amelynek adatvédelmi nyilatkozata a következő link alatt található: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

Az adatkezelés időtartama:

 

A Társaság a Kérdőíven megadott adatokat az adatok elemzéséig, de legkésőbb a Munkavállaló általi beküldést követő 60 napig tárolja, ezt követően pedig helyreállíthatatlanul törli.

Amennyiben a Munkavállaló a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatokat a Társaság a Munkavállaló hozzájárulásának visszavonását követően törli. A Munkavállaló hozzájárulását az adatvedelemsymbolaldipunkthu  címre küldött e-mail-el vonhatja vissza.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

 

A Kérdőíven megadott adatokat a Társaság HR osztályának a Családi Nap szervezéséért felelős munkatársai ismerhetik meg,

Az adatkezelő az adatok biztonsága érdekében a következő technikai és szervezési intézkedéseket teszi meg és eljárási szabályokat alakítja ki:

A Társaság a kezelt személyes adatok védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával gondoskodik a véletlen vagy jogtalan adatmegsemmisítés, elvesztés, illetve a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy továbbítás megakadályozásáról.

E körben a Társaság gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz csak a Családi Nap megszervezéséért felelős munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges mértékben kapjanak hozzáférést.

A Társaság gondoskodik továbbá a személyes adatok biztonságos tárolásáról, és a tárolási idő leteltét követő, visszaállíthatatlan megsemmisítéséről.

A Társaság biztosítja, hogy a Kérdőívhez és az azon keresztül tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá.

 

4. Tájékoztatás az adatvédelmi jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:

A személyes adatokhoz való hozzáférés

A Munkavállalók a Társaság fenti elérhetőségein bármikor tájékoztatást kérhetnek arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy információt kapnak az alábbiakról:

 1. az adatkezelés célja,
 2. az Érintett személyes adat(ok) kategóriái,
 3. azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatot közölték, vagy közölni fogják (különösen a harmadik országbeli címzettek részére történő adattovábbítás és ennek garanciái),
 4. a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam meghatározásának szempontjai,
 5. a személyes adat helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való jog, valamint a személyes adat kezelése elleni tiltakozás joga,
 6. panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,
 7. az adat forrása, ha azt nem közvetlenül a Munkavállalók adták meg,
 8. automatizált döntéshozatal (profilalkotás), amennyiben erre sor került.

A Munkavállalók jogosultak a Társaság által kezelt személyes adatokról másolatot kérni, kivéve, amennyiben ez mások jogait hátrányosan érintené. Az első példányon túli további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj számítható fel. A tájékoztatáshoz való jog biztosításához szükségessé válhat a személyazonosság igazolása.

Adathelyesbítés

Amennyiben a Munkavállaló úgy véli, hogy a Társaság által kezelt személyes adatai pontatlanok, vagy hiányosak, úgy a kérésére a Társaság a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, illetve azokat kiegészíti.

Törlés

A GDPR 17. cikkében foglalt egyes esetekben, így például, ha a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte, a Munkavállaló kérheti a személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül való törlését. A Társaság ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat törli, kivéve, ha a személyes adatok további kezelése a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

Az adatkezelés korlátozása

A GDPR 18. cikke alapján, amennyiben a Munkavállaló vitatja a Társaság által kezelt személyes adatok pontosságát, az adatkezelést jogellenesnek véli, de adattörlést nem kér, vagy a Társaság által kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, kérheti az adatkezelés korlátozását. Ez esetben a korlátozás alá tartozó adatok csak a Munkavállaló hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése céljából kezelhetőek.

Adathordozhatóság

A Munkavállaló jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra kerülnek a Munkavállaló által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek technológiai feltételei fennállnak.

A Munkavállalók jogainak biztosítására vonatkozó intézkedések

Amennyiben a Munkavállaló a fenti igények tárgyában kéréssel fordul a Társasághoz, úgy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül megteszi a szükséges intézkedéseket, és legkésőbb az igény kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja őt a megtett intézkedésekről, vagy arról, hogy az igény mely okból nem volt teljesíthető.  Előfordulhat, hogy az igény összetettsége vagy a kérelmek száma miatt a határidő meghosszabbítása válik szükségessé, mely esetben a határidő legfeljebb további két hónappal meghosszabbítható.

Ha a Munkavállaló igényét elektronikus úton nyújtotta be a Társasághoz, úgy a válaszadás is elektronikus úton történik, kivéve, ha erre vonatkozóan a Munkavállaló másképpen rendelkezett.

Jogorvoslati jog

Ha a Munkavállaló megítélése szerint a személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, a Munkavállaló jogosult arra, hogy panaszt tegyen az Adatkezelőnél az adatvedelemsymbolaldipunkthu e-mail, vagy a 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. postai címen.

Jogainak megsértése esetén a Munkavállaló a jogszabályban meghatározott feltételekkel:

  • az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulhat;

(listájuk: ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm, Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu , honlap: www.naih.hu; tel. +36 (1) 391-1400), valamint

  • bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre a Társaság székhelye szerinti

törvényszék illetékes, de a per - a Munkavállaló választása szerint - a Munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható).

A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Társaság adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 12- 22., 77-79. és 82. cikkei).

Biatorbágy, 2023. február 27.

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.