Belső roadshow-val kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

(„Tájékoztató”)

 

 1. Általános tudnivalók

Az ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. (cím: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.; cégjegyzékszám: 13-06-058506, e-mail cím adatvédelmi kérdésekben: adatvedelemsymbolaldipunkthu; weboldal: https://www.aldi.hu/; „ALDI”) HR osztálya a társaság tevékenységének népszerűsítése céljából belsős roadshowt („Roadshow”) indít, melynek célja, hogy jobban megismerjük a különböző osztályok tevékenységeit.

A Roadshow során, az egyes időpontokra történő jelentkeztetéskor az ALDI a munkavállalókra, mint érintettekre vonatkozó bizonyos, az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerinti személyes adatokat kezel.

Az ALDI az ezen adatkezelés jellemzőit, valamint az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit a jelen Tájékoztatóban mutatja be.

A jelen Tájékoztatót az ALDI többi – így különösen munkavállalói adatok kezelésére vonatkozó – adatkezelési tájékoztatóival összhangban kell értelmezni.

2. A külsős képző szervek által tartott képzésekhez szükséges személyes adatok, képzési eredmények és bizonyítványok továbbításának körülményei

Az ALDI a fenti adatkezelés jellemzőit, valamint az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit az alábbiak szerint mutatja be:

2.1.  A kezelt személyes adatok köre:

A Roadshow-n történő részvétel érdekében a Munkavállalók alábbi adatai kerülnek kezelésre:

 • név
 • szervezeti egység
 • a Roadshow kiválasztott időpontja.

2.2. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, a Roadshow belső menetének megszervezése, az idő intervallumok beosztása és a Roadshow lebonyolításának elősegítése.

2.3. Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett munkavállalónak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása, amelyet az érintett munkavállaló a Roadshowra történő jelentkezéssel egyidejűleg adhat meg az ALDI részére a jelentkezésre létrehozott Microsoft Forms felületen.

A hozzájárulás önkéntes és az érintettnek az adatvedelem@aldi.hu e-mailcímre küldött ezirányú nyilatkozatával bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadásának hiánya vagy annak visszavonása az érintettre nézve nem jár hátránnyal, azonban anélkül a rendezvényen nem vehet részt.

2.4. A személyes adatok címzettjei:

Adatfeldolgozóként a Microsoft Forms jelentkezési felületet üzemeltető Microsoft, amelynek adatvédelmi nyilatkozata a következő link alatt található: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement .

2.5. Az adatkezelés időtartama:

Az adatok a Roadshow utolsó időpontját  (2024. 07.10.) követő 30 napig őrizik meg, melyet követően helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek.

3. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett a fenti személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor jogosult tájékoztatást, valamint azokhoz való hozzáférést (ideértve másolat kérését is) kérni, továbbá az adatok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását is kérheti és az adathordozhatósághoz való jogát is gyakorolhatja. A fentiekkel kapcsolatban az adatvedelemsymbolaldipunkthu e-mail címen és a 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. postai címen lehet az ALDI-val kapcsolatban lépni. Az ALDI a fentiekkel kapcsolatos kérelemnek egy hónapon belül köteles eleget tenni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az ALDI a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben az ALDI az érintettre vonatkozó személyes adatot kezel, az ALDI köteles az érintett részére tájékoztatást nyújtani – az érintett erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az ALDI és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, illetve az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem az érintett az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben az érintett még nem rendelkezik ezekkel az információkkal.

Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás útján adatkezelés nem történik.

3.2. Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az ALDI-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem az érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat.

Az érintett kérése esetén az ALDI az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok (ideértve különösen a Felvételeket) másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az ALDI az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az ALDI az érintett kérésére tájékoztatást ad.

3.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az ALDI indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.4. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az ALDI indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az ALDI pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az ALDI-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

3.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az ALDI korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát; a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk személyes adataira az adatkezelés céljához, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról az érintettet az ALDI előzetesen tájékoztatja.

3.6. Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, vagy az érintettel kötött szerződés teljesítése érdekében történik, úgy az érintett jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra kerülnek az érintett által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek technológiai feltételei fennállnak.

3.7. Jogorvoslati jog

Ha az érintett megítélése szerint a személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az Adatkezelőnél az adatvedelemsymbolaldipunkthu e-mail, vagy a 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. postai címen.

Jogainak megsértése esetén az érintettet a jogszabályban meghatározott feltételekkel:

● az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulhat (listájuk: ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm, Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., email cím: ugyfelszolgalatsymbolnaihpunkthu, honlap: www.naih.hu; tel. +36 (1) 391-1400), valamint

● bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható).

A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 12- 22., 77-79. és 82. cikkei).

 

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.