Adatkezelési tájékoztató

a Vienna Business Run elnevezésű rendezvényre történő jelentkezés során keletkező adatok kezeléséről

 1. Általános információk

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.(székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.; e-mail cím: adatvedelem@aldi.hu; „Társaság„ALDI”) 2023. szeptember 7.-én ismét megrendezi a Vienna Business Run elnevezésű rendezvényét Bécsben. („Rendezvény”)

A Rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött, mely során az ALDI a jelentkező munkavállalókra, mint érintettekre („Érintett”) vonatkozó, az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”)4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel.

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) ezen személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

Jelen Tájékoztató nem érinti a Társaság egyéb adatkezelési tájékoztatóiban foglaltakat, az ebben írtakat pedig a Társaság egyéb szabályzataival és utasításaival összhangban kell értelmezni.

A Rendezvényen kép, videó és hangfelvétel készül a Rendezvény, valamint az ALDI népszerűsítése céljából. Ezen kép és hangfelvétellel kapcsolatos tájékoztató a Rendezvényt megelőzően, illetőleg a Rendezvény helyszínén kerül majd kihelyezésre. Amennyiben a kép, videó és hangfelvételeken nem kíván szerepelni, kérjük ne jelentkezzen a Rendezvényre.

2. A Tájékoztató megismerése, elérhetősége és módosítása

Jelen Tájékoztató a jelentkezési űrlapon (Microsoft Forms) lévő linken elérhető, amellyel megfelelő tájékoztatást kapnak az adatkezelés részleteiről, a hozzájárulás beszerzése előtt.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal egyoldalú mérlegelése alapján bármikor, a hatályos jogszabályokkal összhangban módosítsa vagy visszavonja. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, újonnan feltárt biztonsági kockázat, vagy érintetti visszajelzés miatt szükség van.

A Tájékoztató módosításáról a Társaság online formában tájékoztatja az érintetteket a Tájékoztató hatályos szövegének egyidejű elérhetővé tétele mellett.

3. A kezelt adatok köre és az adatkezelési célok

 

A Kérdőívvel kapcsolatban a Társaság a GDPR 4. cikk 1. pontja szerinti személyes adatnak minősülő információkat kezel.

Adatkezelő:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2., www.aldi.hu , +36 23 533 500, email: adatvedelemsymbolaldipunkthu )

 

A kezelt személyes adatok köre:

 

A munkavállalók vonatkozásában a Társaság az alábbi személyes adatokat kezeli:

  • munkavégzés területe, üzletszáma vagy osztálya
  • név
  • törzsszám
  • telefonszám
  • póló méret
  • futás versenyszáma
  • kiutazás módja.

Az adatkezelés célja:

 

A személyes adatok kezelésének célja, a Rendezvényre történő kiutazás és a Rendezvény megszervezése, illetőleg zökkenőmentes lebonyolítása

Az adatkezelés jogalapja:

 

A Kérdőív kitöltésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Érintett hozzájárulása.

A hozzájárulás az Érintett ezirányú nyilatkozatával bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadásának hiánya az Érintettre nézve nem jár hátránnyal, azonban a hozzájárulása hiányában a Rendezvényen való részvétel nem lehetséges.

A személyes adatok címzettjei:

 

A személyes adatokat a Hofer KG-nak (5020 Salzburg, Michael-Walz-Gasse 18d) továbbítjuk a rendezvény megszervezése céljából.

Az adatkezelés időtartama:

 

A jelentkezési adatok a Rendezvény lezárultát követően 3 héten belül megsemmisítésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

 

Az ALDI humán erőforrás osztályának a Rendezvény lebonyolítására illetékes munkatársai.

Az adatkezelő az adatok biztonsága érdekében a következő technikai és szervezési intézkedéseket teszi meg és eljárási szabályokat alakítja ki:

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával gondoskodik a véletlen vagy jogtalan adatmegsemmisítés, elvesztés, illetve a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy továbbítás megakadályozásáról.

E körben az ALDI gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz csak a Rendezvény lebonyolítására kijelölt munkatársak a feladatuk ellátásához szükséges mértékben kapjanak hozzáférést. Az űrlapon feltüntetett személyes adatok megismerésére csak az űrlap feldolgozásában, a Rendezvény lebonyolításában részt vevő személyek jogosultak.

Az ALDI gondoskodik továbbá a személyes adatok biztonságos tárolásáról, és a tárolási idő leteltét követő, visszaállíthatatlan megsemmisítéséről.

 

4. Tájékoztatás az adatvédelmi jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:

Az Érintett a fenti személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor jogosult tájékoztatást, valamint azokhoz való hozzáférést (ideértve másolat kérését is) kérni, továbbá az adatok helyesbítését, törlését és az adatkezelés korlátozását is kérheti. A fentiekkel kapcsolatban az adatvedelemsymbolaldipunkthu e-mail címen és a 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. postai címen lehet velünk kapcsolatban lépni. A Társaság a fentiekkel kapcsolatos kérelemnek egy hónapon belül köteles eleget tenni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

4.1 Tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben a Társaság az Érintettre vonatkozó személyes adatot kezel, a Társaság köteles az Érintett részére tájékoztatást nyújtani – az Érintett erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Társaság és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, illetve az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem az Érintett az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az Érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben az Érintett még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. A Társaság ezen információkat jelen Tájékoztatóval nyújtja az Érintetteknek. Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás útján adatkezelés nem történik.

​​​​​​​​​​​​​​4.2 Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az Érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az Érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem az Érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat.

Az Érintett kérése esetén a Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok (ideértve különösen a Felvételeket) másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről a Társaság az Érintett kérésére tájékoztatást ad.

​​​​​​​​​​​​​​4.3 Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

​​​​​​​​​​​​​​4.4 Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A Társaság a törlési kérelmet megvizsgálja, amennyiben az Érintettek személyes adatait jogos érdeke alapján kezeli. Amennyiben a Társaság a kérelmet megalapozottnak találja, úgy a személyes adatokat törli, azonban, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, a törlési kérelmet elutasítja.

​​​​​​​​​​​​​​4.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: vitatja a személyes adatok pontosságát; a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; már nincs szükségünk személyes adataira az adatkezelés céljához, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról az Érintettet az ALDI előzetesen tájékoztatja.

​​​​​​​​​​​​​​4.6 Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben a személyes adatok automatizált módszerrel történő kezelése az Érintett hozzájárulásán alapul, úgy az Érintett jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra kerülnek az Érintett által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek technológiai feltételei fennállnak.

​​​​​​​​​​​​​​4.7 Jogorvoslati jog

Ha az Érintett megítélése szerint a személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, a Munkavállaló jogosult arra, hogy panaszt tegyen az Adatkezelőnél az adatvedelemsymbolaldipunkthu e-mail, vagy a 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. postai címen.

Jogainak megsértése esetén az Érintett a jogszabályban meghatározott feltételekkel:

  • az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulhat;

(listájuk: ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm, Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu , honlap: www.naih.hu; tel. +36 (1) 391-1400), valamint

  • bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre a Társaság székhelye szerinti

törvényszék illetékes, de a per - a Munkavállaló választása szerint - a Munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható).

A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Társaság adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 12- 22., 77-79. és 82. cikkei).

Biatorbágy, 2023. május 25.

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.