ALDI4Excellence - Adatvédelmi szabályzat

ALDI4Excellence - Adatvédelmi szabályzat

 

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) nevében köszönjük, hogy az ALDI4Excellence rendezvényen való részvétel céljából ellátogatott a www.karrier.aldi.hu/aldi4excellence honlapra.

 

Az önéletrajzában szereplő személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési, ill. adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket az önéletrajzának feldolgozása és tárolása során alkalmazunk.

Kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük és felelősséget vállalunk azért, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak teljes mértékben megfelelünk. A tárolt adatokhoz harmadik személy részére csak a jelen tájékoztatóban leírt módon engedünk hozzáférést.

A fentiek tekintetében kötelezettséget vállalunk az alábbi adatvédelmi irányelvek maradéktalan betartására:

 

A személyes adatokat tisztességesen és törvényesen gyűjtjük, illetve kezeljük.

A személyes adatokat csak meghatározott, törvényes célokra gyűjtjük és a céltól eltérően azokat nem használjuk fel.

Az adatok tárolásának módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Kizárólag az adatkezelés céljához elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeljük.

Az általunk kezelt adatok pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek.

Az adatkezelés, ill. az adatok tárolása nem tart hosszabb ideig, mint ami a felhasználási cél megvalósulásához szükséges.

Az adatok kezelése során az érintett személyeknek a vonatkozó jogszabályokban foglalt jogait maradéktalanul biztosítjuk.

Megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok illetéktelen vagy jogszabályellenes használatának, illetve az adatvesztés, adatkárosodás vagy adat megsemmisülés megakadályozásához szükségesek.

 

Egyebekben fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben vagy a joggyakorlatban bekövetkező változások esetén a jelen adatvédelmi tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül ezen változásokhoz igazítsuk.

Az adatkezelés 02321-0001 számon került bejegyzésre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba, „Megfelelő munkaerő kiválasztása, értesítése, kapcsolattartás – Munkaerő toborzás a vállalat számára” céllal.

Kizárólag azokat az adatokat kérjük megadni, amelyek jelentkezése elbírálásához szükségesek. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy semmilyen körülmények között nem kívánunk ú.n. különleges adatokat kezelni (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó személyes adat), így ilyen adatokat kérjük ne tüntessen fel önéletrajzában.

 

Személyes adatok kezelése és továbbítása – általános információk

 

Személyes adatait kizárólag akkor kezeljük, ha önéletrajzának beküldésével Ön az adatkezeléshez a jelen tájékoztatás ismeretében előzetesen és önkéntesen hozzájárul. Hozzájárulása az Ön akaratának határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Önre vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Személyes adatait kizárólag az Ön által adott adatkezelési hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés ezen célnak minden szakaszában megfelel.

A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük. A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége van postai úton (ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) vagy az aldi4excellence@remove-this.aldi.hu központi címre küldött elektronikus levélben.

 

ALDI4Excellence – részletes adatkezelési információk

 

Adatkezelő:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.

A kezelt személyes adatok köre (a személyes adatok, amelyekre az adatkezelés kiterjed):

A jelentkezők által önkéntesen megadott önéletrajzi adatok és kapcsolattartási elérhetőségek (pl. email cím, telefonszám).

Az adatkezelés célja:

Az ALDI4Excellence rendezvényre meghívandó jelentkezők szakmai kiválasztása, továbbá az esetleges, későbbi kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése.

Az adatkezelés jogalapja:

A jelentkező hozzájárulása.

Az adatfeldolgozásra jogosult személy (cégnév, székhely, telefonszám, email, honlap):

Adatfeldolgozásra nem kerül sor, tehát az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére nem kerül sor.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés az önéletrajzok beküldésétől az ALDI4Excellence rendezvény végéig tart, azzal, hogy az adatokat ezt követően további 2 évig kezelni kívánjuk annak érdekében, hogy az első körben ki nem választott jelentkezőkkel a jövőbeni kapcsolattartás biztosítható legyen.

 

ALDI4Excellence – nyereménysorsolással kapcsolatos adatkezelési információk

 

Az ALDI4Excellence rendezvényen részt vevők önkéntes jelentkezés alapján nyereménysorsolásban vehetnek részt, mely a rendezvény keretében kerül megtartásra. A nyereménysorsolásban való részvétel szándékát a helyszínen szükséges jelezni. A szelvényen megadott személyes adatok kizárólag a nyeremény kisorsolása céljából kerülnek kezelésre. A ki nem húzott szelvényeken megadott személyes adatok a sorsolás befejezését követően a szelvények megsemmisítése útján haladéktalanul törlésre kerülnek. A nyertesek személyes adatai kizárólag a nyereménnyel kapcsolatos adóügyi elszámolás céljából kerülnek a továbbiakban kezelésre.

 

Adatkezelő:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.

A kezelt személyes adatok köre (a személyes adatok, amelyekre az adatkezelés kiterjed):

A sorsolásban való részvétel céljából kezelt személyes adatok:

-       Vezetéknév, utónév

A nyertesek vonatkozásában az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:

-          Vezetéknév, utónév,

-          Születési hely és idő,

-          Édesanyja neve,

-          Adóazonosító jel,

-          Lakcím.

 

Az adatkezelés célja:

A nyeremények kisorsolása, a nyertesek azonosítása és a nyeremények adójogi elszámolása:

Az adatkezelés jogalapja:

A sorsolásban részt venni kívánó személyek hozzájárulása.

Az adatfeldolgozásra jogosult személy (cégnév, székhely, telefonszám, email, honlap):

Adatfeldolgozásra a sorsolás kapcsán nem kerül sor.

Az adatkezelés időtartama:

A ki nem húzott szelvényeken megadott személyes adatok a sorsolás befejezését követően a szelvények megsemmisítése útján haladéktalanul törlésre kerülnek.

A nyertesek tekintetében az adójogi és számviteli jogszabályok alapján szükséges adatok tekintetében 10 év.

Anonim adatok gyűjtése és feldolgozása

 

Amennyiben a www.aldi.hu/aldi4excellence honlapunkat csak megtekinti, úgy kizárólag anonim adatokat rögzítünk, tehát személyes adatait nem kell felfednie előttünk. Csak internet-szolgáltatójának nevéről, az internetes oldalról, ahonnan Ön meglátogat minket és azokról az oldalakról szerzünk tudomást, amelyeket megtekint nálunk. Ezen eljárás során Ön anonim marad, személyes adatai nem azonosíthatók, így azt sem tudjuk azonosítani, hogy melyik felhasználó milyen adatokat hívott le. Kísérletet sem teszünk arra, hogy ezekhez az információkhoz hozzájussunk.

 

Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről

 

Tájékoztatás

Ön bármikor tájékoztatást kérhet cégünktől a személyes adatai kezeléséről (módjáról, folyamatáról), kérheti az esetlegesen hibás adatok helyesbítését, valamint jogában áll megtiltani vagy egyes esetekre korlátozni személyes adatainak kezelését. Társaságunk elérhetőségei a www.aldi.hu honlap impresszumban kerültek feltüntetésre.

Kérelmére cégünk Önnek közvetlenül is megküldött részletes tájékoztatást ad a cégünk által kezelt, illetve a cégünk által a jövőben esetleg megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak esetleges továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

 

Cégünknek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban kell tájékoztatást adnia. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be cégünkhöz. Egyéb esetekben cégünk költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

Adathelyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat cégünk rendelkezésére áll, a személyes adatot cégünk helyesbíti.

 

Tiltakozás

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a jogszabályban jelzett esetekben. Cégünk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

 

Jogorvoslati jog

Jogainak megsértése esetén Ön a jogszabályban meghatározott feltételekkel:

 

              a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint

 

              bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per - az Ön választása szerint - az Ön személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható).

 

 

 

Biatorbágy, 2018. február 15.

 

 

 

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.